top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN TIMELESS EVENTS B.V.

April 2024

HOOFDSTUK I ALGEMEEN

Artikel 1. Definities
Deze Algemene voorwaarden zijn van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Timeless Events B.V. en de aan haar verbonden ondernemingen, hierna te noemen “Timeless”, (statutair) gevestigd en kantoorhoudende te (2712 LA) Zoetermeer, aan de Industrieweg 3-z aldaar, KvK 65705866, aan te merken als ‘gebruiker’ van deze algemene voorwaarden ex. artikel 6:231 sub b Burgerlijk Wetboek. E-mail: info@timelessevents.nl.
In deze Algemene voorwaarden wordt, mits geschreven met een hoofdletter, verstaan onder:

“Algemene voorwaarden” , deze Algemene voorwaarden;
“Artiest” , de (beroeps)beoefenaar op het gebied van kunst, amusement, sport en/of media, zoals maar niet uitsluitend, een Artiest, musicus, (olympisch) sporter, presentator, (tv-) personality en/of de persoon en organisatie die technische, productionele, administratieve of artistieke bijstand of management diensten aan deze (beroeps)beoefenaar verleent;

“AVG” , de Algemene Verordening Gegevensbescherming;
“Boeking” , het contracteren van één of meerdere Artiesten in het kader van een Opdracht en/of voor een optreden;
“Consument” , de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep en/of bedrijf;
“Evenement” , (muziek)-uitvoeringen, manifestaties, optredens, (diner)shows, presentaties, concerten, filmvoorstellingen, feesten, bruiloften, festivals, festiviteiten, fotoshoots, tv-shows, theatershows, dan wel een gedeelte daarvan of een bijdrage daaraan, dit alles in de ruimste zin des woords;
“Opdrachtgever” , de Consument of de rechtspersoon die een Opdracht aan Timeless verstrekt;
“Opdracht” , door de Opdrachtgever aan Timeless gegeven Opdracht die betrekking heeft op (niet uitsluitend):
– het organiseren van optredens, (diner)shows, presentaties, concerten, Evenementen, filmvoorstellingen, feesten, bruiloften, festivals, festiviteiten, fotoshoots, tv-shows, theatershows, dan wel een gedeelte daarvan of een bijdrage daaraan, dit alles in de ruimste zin des woords;
– het verzorgen van Artiesten Boekingen;
– het (laten) vervaardigen van een Productie of het leveren van een bijdrage aan een Productie;
– het verhuren van licht- en geluidsinstallaties;
– dienstverlening op het gebied van (Artiesten)management, consultancy, sponsoring en/of producties van derden.
“Leverancier” , diegenen die zich direct of indirect, in verband met een Evenement, ten opzichte van Timeless heeft verbonden of zal verbinden, diensten te leveren en/of zaken ter beschikking te stellen, in de ruimste zin des woords, zoals daar niet uitsluitend zijn: zaal(ver)huur, tentenbouw, podiumbouw, vervoer, decoratie, licht, geluid, catering en beveiliging;
“Overeenkomst” , elke tussen Timeless en de Opdrachtgever tot stand gekomen Overeenkomst met betrekking op een aan Timeless gegeven Opdracht;
“Partij” , Timeless of de Opdrachtgever/Wederpartij afzonderlijk;
“Partijen” , Timeless en de Opdrachtgever/Wederpartij gezamenlijk;
“Productie” , elke door Timeless vervaardigde vastlegging van (al dan niet bewegend) beeld en/of geluid en/of iedere andere vorm van informatie ten behoeve van de door de Opdrachtgever, alsmede iedere vorm van organisatie (of een bijdrage daaraan) van een Evenement;
“Rider” , speciale door de Artiest aangeleverde aanvullende bepalingen op een gesloten Overeenkomst, met betrekking tot Timeless of de Opdrachtgever aan de Artiest ter beschikking te stellen faciliteiten zoals, maar niet uitsluitend, op het gebied van beveiliging, kleedkamer, catering en/of licht en geluid;
“Wederpartij” , de Artiest, Consument, Leverancier, Opdrachtgever en/of een andere partij waarmee Timeless een Overeenkomst heeft gesloten.


Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, Boekingsbevestigingen en Overeenkomsten gedaan en/of gesloten door Timeless. Het door de Wederpartij zonder commentaar aanvaarden en behouden van een offerte, Opdrachtbevestiging of andere correspondentie waarin naar deze Algemene voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing van de Algemene voorwaarden van Timeless.

2.2 Als de Overeenkomst bepalingen bevat die afwijken van deze Algemene voorwaarden, dan prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst, met uitzondering van het in Hoofdstuk 1 artikel 7, 9 en 16, Hoofdstuk 2 artikel 7 en Hoofdstuk 3 artikel 5 en 7 van deze Algemene voorwaarden bepaalde, deze artikelen prevaleren altijd boven het in de Overeenkomst bepaalde.

2.3 Toepasselijkheid van enige door de Wederpartij gehanteerde algemene- , dan wel inkoop-, verkoop- en/of leveringsvoorwaarden wordt uitdrukkelijk door Timeless van de hand gewezen.

2.4 Afwijking van de Algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien Partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen.

2.5 Indien Timeless stilzwijgend afwijking van deze Algemene voorwaarden toe staat, doet dit niets af aan haar recht alsnog directe en strikte naleving van de voorwaarden te eisen. De Wederpartij kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Timeless de Algemene voorwaarden soepel toepast.

2.6 In alle gevallen waarin deze Algemene voorwaarden tekort doen beslist Timeless. Deze beslissing zal worden genomen naar de geest van deze Algemene voorwaarden.

2.7 Mocht enige bepaling van deze Algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal/zullen de nietige of vernietigde bepaling(en) van deze Algemene voorwaarden worden vervangen door (een) nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.8. Onduidelijkheden over de inhoud van de Algemene voorwaarden dienen te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene voorwaarden.
Artikel 3. Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten

3.1. Aanbiedingen en offertes van Timeless zijn vrijblijvend. Een door Timeless verzonden offerte is tot veertien dagen na verzending geldig, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Indien de Wederpartij een aanbieding of offerte aanvaardt, behoudt Timeless het recht om het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3.2. Indien de aanvaarding van de Wederpartij afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is Timeless daaraan niet gebonden.

3.3. Aanbiedingen, offertes, prijzen, honoraria, en/of tarieven gelden niet automatisch voor nieuwe Opdrachten en/of Overeenkomsten.

3.4. Timeless kan niet aan aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Wederpartij , naar de gangbare maatstaven van redelijkheid en billijkheid en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen, had kunnen begrijpen en/of behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of de offerte, dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing en/of verschrijving omvat.

3.5. Een Overeenkomst tussen Timeless en de Wederpartij komt tot stand:
a) op het moment dat de door Timeless aan de Wederpartij verzonden offerte schriftelijk of door scanning wordt geaccepteerd;
b) de door Timeless aan de Wederpartij verzonden Opdrachtbevestiging door de Wederpartij wordt bevestigd;
c) op het moment dat Timeless met instemming van de Wederpartij aanvang maakt met enige uitvoeringshandelingen;
d) nadat Timeless een getekende Overeenkomst retour heeft gezonden aan de Wederpartij;
Een Opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst volledig weer te geven.

3.6. Overeenkomsten worden aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de Overeenkomst voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.Artikel 4. Vergoedingen betalingen

4.1. Betaling van facturen dient vooraf of binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden in Euro’s doormiddel van een storting of overboeking op de door Timeless aangewezen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de verzonden factuur/facturen schorten de betalingsverplichtingen voor de Wederpartij niet op.

4.2. Indien de Wederpartij niet heeft betaald is Timeless gerechtigd, nadat zij de Wederpartij minstens één maal heeft aangemaand tot betaling over te gaan, zonder nadere ingebrekestelling vanaf de vervaldag van de factuur aan De Wederpartij de wettelijke rente in rekening te brengen tot aan de dag van algehele voldoening.
4.3. Indien de Wederpartij geen Consument is dan wordt de wettelijke rente uit art. 4.2 vervangen door de contractuele rente uit dit artikel, deze bedraagt 15% op jaarbasis.

4.4. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de nakoming van haar betalingsverplichtingen komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening (in en buiten rechte) voor rekening van de Wederpartij. In ieder geval is de Wederpartij incassokosten verschuldigd.

4.5. Timeless heeft het retentierecht op alle zich onder haar bevindende gegevens, papieren en andere goederen, tot aan het moment waarop de Wederpartij al hetgeen zij aan Timeless verschuldigd is heeft voldaan.

4.6. Door de Wederpartij gedane betalingen strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan.

4.7. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Wederpartij zijn alle vorderingen van Timeless op de Wederpartij en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Timeless direct opeisbaar.

4.8. Timeless kan een betaling weigeren, zonder daardoor in verzuim te komen, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Timeless kan tevens de volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet tevens de opengevallen, lopende rente en incassokosten worden voldaan.

4.9. Indien een Overeenkomst met meerdere Wederpartijen is gesloten, dan is iedere Wederpartij hoofdelijk verbonden tot betaling van al hetgeen op grond van de Overeenkomst verschuldigd is en daaruit voortvloeit.

4.10 Het is de Wederpartij, niet zijnde een Consument, niet toegestaan haar betalingsverplichtingen op te schorten of haar vorderingen op Timeless te verrekenen.

4.11 Alle door Timeless opgegeven of gehanteerde prijzen en tarieven zijn gebaseerd op de omstandigheden zoals die golden tijdens het sluiten van de Overeenkomst. Indien prijzen en/of tarieven door omstandigheden wijzigen, is Timeless gerechtigd deze aan te passen, dan wel te verhogen.

4.12 Timeless hanteert zelf een betalingstermijn van 60 dagen met betrekking tot facturen van haar crediteuren.

4.13 Alle door Timeless opgegeven of gehanteerde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW vermeld.Artikel 5. Gewijzigde omstandigheden

5.1. Mochten de omstandigheden waarvan de Wederpartij en Timeless op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst zijn uitgegaan zich zo aanmerkelijk wijzigen dat daardoor naleving van de Overeenkomst of een deel daarvan in redelijkheid niet van (een der) Partijen kan worden verlangd, dan zal overleg plaatsvinden over tussentijdse wijziging van de Overeenkomst. Indien de gewijzigde omstandigheden zijn
ontstaan door toedoen van De Wederpartij, zal eventueel daaruit voortvloeiend meerwerk aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.


5.2. Indien Partijen besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden, aanvaardt de Wederpartij dat de tijdsplanning van de Overeenkomst zal worden aangepast.

 

5.3 Onze klanten behouden het recht om de afgesproken gastenaantallen tot uiterlijk 4 weken voor het evenement met een maximale afwijking van 10% te wijzigen.


Artikel 6. Intellectuele eigendom

6.1 Timeless behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten voortkomend uit de geest, welke zij gebruikt of gebruikt heeft en /of ontwikkelt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

6.2 Het is de Wederpartij uitdrukkelijk verboden producten, waaronder mede begrepen werkwijzen, adviezen, modellen, Productie(s) en andere geestesproducten van Timeless, een en ander in de ruimste zin van het woord, direct dan wel indirect te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren. Openbaarmaking, op welke wijze dan ook, kan uitsluitend en alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van Timeless. De Wederpartij heeft uiteraard het recht om de stukken te vermenigvuldigen en informatie te delen voor gebruik binnen de eigen organisatie, voor zover dit passend is binnen het doel van de Overeenkomst. In geval van tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst is het voorgaande overeenkomstig van toepassing.

6.3 De Wederpartij zal niet zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Timeless enig merk en/of enige handelsnaam van Timeless, gebruiken dan wel voeren en/of (laten) registreren.

6.4 Op deze Algemene voorwaarden rust auteursrecht van Krieger Legal. Timeless heeft een gebruiksrecht met betrekking tot deze Algemene voorwaarden. Dit gebruiksrecht houdt in dat het Timeless vrij staat de Algemene voorwaarden in het kader van normaal, eigen gebruik voor haar onderneming(en) te tonen op de website van de onderneming(en), ter deponering aan de Kamer van Koophandel aan te bieden, te vermenigvuldigen, te verspreiden en op andere wijzen ter inzage aan derden aan te bieden. Het staat derden echter niet vrij om de Algemene voorwaarden te kopiëren, zelf te gebruiken, aan derden door te verkopen en/of voor enig ander commercieel doel uit te buiten. Hiermee maakt deze derde inbreuk op het auteursrecht van Krieger Legal.

6.5 Bij overtreding van enige verplichting van de Wederpartij ingevolge het bepaalde in dit artikel verbeurt de Wederpartij, niet zijnde een Consument, aan Timeless zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, een direct opeisbare boete van € 15.000,00 voor iedere overtreding en een boete van € 1500,00 voor iedere dag of een gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt.Artikel 7. Overmacht

7.1 Timeless Events is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

7.2 Timeless kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der Partijen gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de Wederpartij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de Overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is De Wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens Timeless tot aan dat moment te voldoen. Timeless is dan gerechtigd om het reeds nagekomen deel, respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren, dan wel te verrekenen. De Wederpartij is dan gehouden om deze factuur te voldoen of de verrekening te accepteren als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

7.3 Onder overmacht wordt in deze Algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, overmacht in de ruimste zin des woords, daaronder begrepen alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Timeless geen invloed uit kan oefenen, doch waardoor Timeless niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Daaronder begrepen, niet limitatief, ziekte en/of afzegging van Artiest(en), brand, pandemieën, (extreme) weersomstandigheden, stroomstoringen, terreurdreiging, afgelasting door de bevoegde autoriteiten en werkstakingen in de onderneming van Timeless en/of derden. Timeless is ook gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Timeless haar verbintenis had moeten nakomen.Artikel 8. Klachten

8.1 Alle klachten betreft de totstandkoming en het voldoen aan verplichtingen ten behoeve van de Overeenkomst en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen veertien dagen na de verzenddatum van de stukken of de informatie waar de klacht betrekking op heeft, dan wel binnen veertien dagen na de ontdekking van het gebrek, indien de Wederpartij aantoont dat zij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Timeless kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van voornoemde termijnen wordt de Wederpartij geacht de facturen te hebben geaccepteerd en te onderschrijven dat Timeless haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen.

8.2 Timeless handelt de klacht binnen vier weken na ontvangst af of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.

8.3 Klachten schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.

8.4 Timeless stelt de klager schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.

8.5 Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager en Timeless het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

8.6 Timeless neemt bij behandeling van de klacht geheimhouding in acht.

8.7 De Klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht door Timeless.

8.8 Klachten kunnen per post aan Timeless verzonden worden of per e-mail naar info@timelessevents.nl.Artikel 9. Aansprakelijkheid en vrijwaringen

9.1 Timeless is slechts aansprakelijk voor zover dat uit dit artikel voortvloeit. Hetzelfde geldt voor door Timeless ingeschakelde derden ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.

9.2 De aansprakelijkheid van Timeless is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Timeless in het betreffende geval zal worden uitgekeerd. Indien om welke reden dan ook geen uitkering door de verzekeraar plaatsvindt is iedere aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het door de Opdrachtgever/Wederpartij betaalde factuurbedrag.

9.3 Indien een fout wordt gemaakt doordat De Wederpartij aan Timeless onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Timeless voor de ontstane schade niet aansprakelijk.

9.4 Timeless is niet aansprakelijk in geval van overmacht.

9.5 Aansprakelijkheid van Timeless voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie is te allen tijde uitgesloten.

9.6 De Wederpartij vrijwaart Timeless voor alle vorderingen van derden die verband houden met of voortvloeien uit de tussen Timeless en de Wederpartij bestaande rechtsbetrekking. De Wederpartij zal iedere schade, hierin mede begrepen alle door Timeless gemaakte juridische kosten, die het gevolg mochten zijn van enige aanspraak van derden aan Timeless vergoeden.

9.7 Timeless is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door de Wederpartij aan goederen, waaronder niet exclusief licht en geluidsapparatuur. Ook is Timeless niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door de Wederpartij aan personen.

9.8. Aansprakelijkheid voor wat voor soort schade dan ook ontstaan door onjuist en/of ondeskundig gebruik, door Opdrachtgever, van door Timeless geleverde goederen, is te allen tijde uitgesloten.

9.9 Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Timeless vervalt na één jaar te rekenen vanaf de dag waarop De Wederpartij op de hoogte was van het schade toebrengende feit of de schade toebrengende omissie en het ontstaan van de schade, of de dag waarop De Wederpartij daarvan redelijkerwijs op de hoogte had kunnen zijn.Artikel 10. Verplichtingen Wederpartij

10.1 De Wederpartij is jegens Timeless verplicht om alle verplichtingen en aanwijzingen met betrekking tot overheidsmaatregelen, wettelijke verplichtingen en alle andere aanwijzingen van overheidswege en van Timeless, die betrekking hebben op welke activiteit dan ook van De Wederpartij, in het kader van de Overeenkomst, onverkort na te komen.

10.2 De Wederpartij garandeert aan Timeless over alle benodigde vergunningen te beschikken, welke nodig zijn om welke activiteit dan ook uit te voeren, welke verband houdt met de Overeenkomst.

10.3 De Wederpartij is niet gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan één of meerdere derden uit te besteden.

10.4 Bij overtreding van enige verplichting van de Wederpartij ingevolge het bepaalde in dit artikel verbeurt de Wederpartij, niet zijnde een Consument, aan Timeless zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, een direct opeisbare boete van € 15.000,00 voor iedere overtreding en een boete van € 1500,00 voor iedere dag of een gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt.

Artikel 11. Bemiddeling, meerwerk, uitbesteding en wijzigingen

11.1 Timeless is gerechtigd om de uitvoering van de Opdracht geheel of gedeeltelijk aan derden uit te besteden.

11.2 Indien de Wederpartij wijzigingen wenst aan te brengen in de Overeenkomst met betrekking tot de uitvoering van de verstrekte Opdracht, dient de Wederpartij deze wijzigingen schriftelijk aan Timeless kenbaar te maken. De kosten die verbonden zijn aan wijzigingen komen voor rekening van de Wederpartij. Wijzigingen verbinden Timeless pas nadat zij de wijziging(en ) schriftelijk heeft aanvaard.

11.3 Timeless is gerechtigd om tijdens de feitelijke uitvoering van de Opdracht, indien zij dit nodig acht, wijzigingen in de uitvoering van de Opdracht en/of Overeenkomst aan te brengen. De eventuele extra kosten die hier mee gemoeid zijn komen voor rekening van de Wederpartij.

11.4 Timeless is gerechtigd om in plaats van gecontracteerde Artiesten en/of Leveranciers gelijkwaardige vervangers te contracteren. Indien dit gebeurt is Opdrachtgever niet gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden en heeft hij ook geen enkel recht op schadevergoeding.

11.5 Als Timeless bemiddelingsdiensten ten behoeve van de Wederpartij verleent met betrekking tot het sluiten van overeenkomsten met derden, is Timeless gerechtigd om hiervoor een extra vergoeding in rekening te brengen. Tussen Timeless en de derde partij komt in elk geval uitdrukkelijk geen overeenkomst tot stand. Ook is Timeless niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die de Wederpartij lijdt als gevolg van het niet tot stand komen van een overeenkomst met een derde partij of voor schade die is veroorzaakt door het handelen van die derde partij.Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van Timeless aan de Wederpartij verhuurde of ter beschikking gestelde goederen blijft te allen tijde bij Timeless. De Wederpartij is niet gerechtigd om enig zekerheidsrecht te (laten) vestigen op de goederen.


12.2 De Wederpartij mag de verhuurde of ter beschikking gestelde goederen enkel en alleen gebruiken in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening.
Artikel 13. Opschorting en opzegging


13.1 Timeless is gerechtigd (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, indien de Wederpartij de betalingscondities niet in acht neemt of anderszins haar verplichtingen niet nakomt, een en ander onverminderd het recht van Timeless om schadevergoeding te vorderen.


13.2 Overeenkomsten kunnen enkel tussentijds worden opgezegd met instemming van Timeless en in overeenstemming met hetgeen in dit artikel is bepaald.


13.3 De Wederpartij is niet gerechtigd om de Overeenkomst enkelzijdig op te zeggen. Indien de Wederpartij de Overeenkomst toch tussentijds opzegt, is de Wederpartij schadeplichtig jegens Timeless. In ieder geval valt onder geleden schade, niet limitatief, verlies en gederfde winst. Deze schade is direct opeisbaar.


13.4 Timeless is gerechtigd de Overeenkomst, zonder dat een nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de Wederpartij in verzuim is met betrekking tot de nakoming van de Overeenkomst en indien er na het sluiten van de Overeenkomst informatie ter kennis van Timeless komt, die een goede grond geeft te vrezen dat de Wederpartij niet aan haar verplichtingen kan voldoen.


13.5 In geval van liquidatie, van (een aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging (indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven) ten laste van de Wederpartij, staat het Timeless vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, zonder enige verplichtingen harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Rechterlijke tussenkomst dan wel een ingebrekestelling is hiervoor niet vereist. De vorderingen van Timeless op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 14. Privacy


14.1 Timeless verwerkt persoonsgegevens van De Wederpartij voor optimale dienstverlening en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Verwerking vind plaats in overeenstemming met haar privacybeleid. Dit beleid is in overeenstemming met de AVG. Voor meer informatie kunt u kijken naar de privacyverklaring van Timeless. Deze kunt u vinden op www.timelessevents.nl.

 


Artikel 15. Website


15.1 Informatie die Timeless op haar website publiceert is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Timeless kan echter niet garanderen dat deze informatie te allen tijde volledig en juist is.


15.2 Informatie op de website kan worden aangepast, dit naar eigen goeddunken en inzicht van Timeless.


15.3 De website van Timeless bevat mogelijk links naar websites van derden. Timeless kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren van deze websites. Kijk voor meer informatie in de websitedisclaimer van Timeless.

 


Artikel 16. Toepasselijk recht, bevoegde rechter en geschillen


16.1 Op alle Overeenkomsten tussen Timeless en de Wederpartij is Nederlands recht van toepassing.


16.2 Alle geschillen tussen Timeless en de Wederpartij die mochten ontstaan zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbank Den Haag sector kanton, tenzij het geschil de competentie van de kantonrechter te boven gaat.

 


Artikel 17. Wijzigingen


17.1 Timeless is gerechtigd deze Algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De nieuwste versie van deze Algemene voorwaarden is geldig, zelfs bij reeds gesloten overeenkomsten.

 

 


HOOFDSTUK 2 BOEKINGEN VAN ARTIESTEN
Artikel 1. Verplichtingen Artiest
1.1 De Artiest verklaart op de hoogte te zijn van de aard van het door de Artiest te verzorgen optreden. Artiest draagt er zorg voor dat er tijdens het optreden geen racistische, discriminerende en/of beledigende uitingen worden gedaan.
1.2 Artiest zal zich houden aan de aanwijzingen van Timeless en/of door Timeless
aangewezen personen met betrekking tot het op een Evenement toegestane geluidsvolume.

1.3 Het is Artiest toegestaan om begeleiders mee te nemen naar een Evenement, echter
niet meer dan vier.

1.4 Artiest overlegd uiterlijk twee weken voor een Evenement een zogenaamde
(hospitality) Rider aan Timeless. Indien er in deze Rider onredelijke eisen aan Timeless worden gesteld zal Timeless niet gehouden zijn aan deze eisen te voldoen. Door de Artiest in de Rider gewenste alcoholische dranken mogen het Evenemententerrein niet verlaten.

Artikel 2. Tijden
2.1 De door de Artiest en Timeless overeengekomen tijden met betrekking tot
aanvang en einde van het optreden zijn bindend. Deze tijden kunnen alleen met wederzijdse instemming worden gewijzigd, behoudens het in artikel 7 van dit hoofdstuk bepaalde.

Artikel 3. Technische voorzieningen
3.1 De Artiest informeert Timeless uiterlijk twee weken voor het optreden met
betrekking tot alle technische voorzieningen die dienen te worden getroffen om het optreden te kunnen verzorgen.

Artikel 4. Gebruik (handels)namen, logo’s en merken
4.1 Timeless is gerechtigd om de naam, afbeeldingen, logo’s en merken van Artiest
te gebruiken ter promotie van een Evenement.

4.2 Artiest is gerechtigd om de naam, logo’s en afbeeldingen van een Evenement te
gebruiken ter promotie van het Evenement. Deze toestemming geldt tot één week nadat een Evenement heeft plaatsgevonden. Hierna dient de Artiest het gebruik te staken.

Artikel 5. Geluids-, beeldopnamen en gebruik van muziekwerken
5.1 Indien de Artiest tijdens een Evenement muziek- dan wel audiovisuele opnamen
maakt, daaronder begrepen het uitzenden van een livestream, dan is de Artiest zelf verantwoordelijk om hiervoor toestemming van de rechthebbende te verkrijgen en voor afdrachten aan collectieve rechten-organisaties.

5.2 De Artiest vrijwaart Timeless voor alle eventuele aanspraken van derden met
betrekking tot het in het vorige lid genoemde. De Artiest zal ieder schade, de kosten van juridische bijstand hierin mede begrepen, die verband houdt met bedoelde aanspraken, aan Timeless vergoeden.

5.3 Timeless is gerechtigd om van het optreden van de Artiest tijdens een
Evenement geluids- , beeldopnamen dan wel foto’s te maken.

Artikel 6. Merchandise en sponsoring
6.1 Het is Artiest niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke toestemming van Timeless om
tijdens een Evenement merchandisingproducten van de Artiest te verkopen.

6.2 Het optreden van de Artiest mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van Timeless gesponsord worden of verbonden worden aan een product of bedrijf.

Artikel 7. Overmacht
7.1 Als aanvulling op het in artikel 7 van Hoofdstuk I gestelde geldt met betrekking tot Boekingen van Artiesten ook het navolgende.
7.2 In geval van overmacht heeft Timeless het recht om een Evenement te verschuiven naar een andere datum en/of een andere locatie of het Evenement te annuleren.
7.4 Indien het Evenement verplaatst wordt, dan is Artiest verplicht om mee te werken aan het verplaatsen van de Boeking/het optreden naar deze nieuwe datum. Geen enkele vordering van de Artiest op Timeless wordt hierdoor direct opeisbaar.
7.5 Wanneer de Artiest na verplaatsing van een Evenement niet bij machte is om op de nieuwe datum op te treden is Timeless slechts maximaal 50% van het eerder overeengekomen uitkoopgage verschuldigd als annuleringskosten van de Boeking.
HOOFDSTUK 3 BOEKINGEN EN EVENEMENTEN
Artikel 1. Artiesten
1.1 De Wederpartij dient er zelf zorg voor te dragen dat zij volledig op de hoogte is van
de aard en inhoud van het door De Artiest te verzorgen optreden.

1.2 De Wederpartij is niet gerechtigd om zich te bemoeien met de inhoud en presentatie
van het door de Artiest te geven optreden. Noch mag zij de Artiest instructies geven met betrekking tot het bij het optreden te produceren geluidsvolume, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Timeless.

1.3 Indien er op de locatie waar de Artiest een optreden dient te verzorgen grenzen zijn
gesteld aan het te produceren geluidvolume, dan dient de Wederpartij dit uiterlijk veertien dagen voor het optreden schriftelijk aan Timeless te melden.

1.4 De door Partijen overeengekomen aanvangs- en eindtijden van het optreden van de
Artiest en/of een Evenement kunnen niet zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Timeless worden gewijzigd. Indien Timeless instemt met zo een verzoek van de Wederpartij dan is zij gerechtigd dit als meerwerk te zien en hier extra kosten voor te rekenen.

1.5 Indien het optreden van de Artiest een zogenaamd ‘besloten’ optreden betreft dan is
het de Wederpartij enkel en alleen toegestaan om hiervoor een specifiek omschreven doelgroep uit te nodigen. Verder is het de Wederpartij dan niet toegestaan om entreegelden voor dit optreden te vragen en publiciteit aan het optreden te geven.

Artikel 2. Te verschaffen informatie
2.1. De Wederpartij verschaft Timeless uiterlijk vier weken voor het optreden van een Artiest en/of een Evenement alle informatie die nodig is voor het optreden en/of het Evenement.
Artikel 3. Auteurs- en naburige rechten, Buma/Stemra, Sena
3.1 Indien er tijdens een optreden van een Artiest of tijdens een Evenement opnamen worden gemaakt van muziekwerken of andere auteursrechtelijk beschermde werken en deze opnamen worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt. Dan is de Wederpartij verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van rechthebbenden en de afdracht van vergoedingen aan collectieve rechtenorganisaties zoals daar zijn Buma/Stemra en Sena.
3.2 De eventuele kosten te heffen door de Buma/Stemra en/of de Sena met betrekking
tot een optreden van een Artiest/Evenement komen voor rekening van de Wederpartij, tenzij anders in de Overeenkomst vermeld.

3.3 De Wederpartij vrijwaart Timeless voor alle aanspraken van derden met betrekking
tot het in lid 1 en lid 2 van dit artikel genoemde. De Wederpartij zal alle schade aan Timeless vergoeden die verband houdt met een bovengenoemde aanspraak, de kosten van juridische bijstand hierin mede begrepen.

Artikel 4. Verplichtingen van de Wederpartij
4.1 De Wederpartij verklaart dat zij de Rider(s) die verband houden met het
optreden/de optredens van Artiest(en) zal naleven. Dit alles voor eigen kosten, rekening en risico.

4.2 De Wederpartij dient er zorg voor te dragen dat alle vereisten vergunningen in
verband met het organiseren van het optreden van de Artiest en/of een Evenement in orde en aanwezig zijn. De Wederpartij garandeert verder dat de locatie van het optreden en/of een Evenement voldoet aan alle wettelijke vereisten en overheidsvoorschriften.

4.3 De Wederpartij vrijwaart Timeless voor alle aanspraken met betrekking tot het in lid
1 en lid 2 van dit artikel genoemde.

4.4 Een optreden van de Artiest en een Evenement vinden plaats en worden
georganiseerd geheel voor eigen rekening en risico van de Wederpartij.

4.5 Ieder verlies als gevolg van het organiseren van een optreden en een Evenement is
voor rekening en risico van de Wederpartij.

4.6 Alle kosten met betrekking tot een optreden van de Artiest en de organisatie van een
Evenement zijn voor rekening van de Wederpartij.

4.7 Indien een locatie direct door de Wederpartij is gehuurd van een verhuurder en/of
de Wederpartij heeft zelf een locatie geregeld, dan is Timeless niet aansprakelijk voor gebreken aan deze locatie, noch is Timeless aansprakelijk als mocht blijken dat de locatie niet geschikt is voor een optreden van een Artiest en/of een Evenement.

4.8 De Wederpartij is verplicht om een voldoende dekkende verzekering af te sluiten ten
gunste van Timeless en de Artiest(en) tegen wettelijke aansprakelijkheid. Een bewijs van deze verzekering word uiterlijk twee weken voor een optreden van de Artiest en/of een Evenement aan Timeless verstrekt.

4.9 Indien de Wederpartij de verplichtingen uit de hierbovenstaande leden van dit
artikel niet nakomt is zowel Timeless als de Artiest gerechtigd om een optreden en/of de werkzaamheden op te schorten of te staken, totdat de Wederpartij haar verplichtingen nakomt.

4,10 Indien een optreden van een Artiest een half uur na het overeengekomen
aanvangstijdstip of na het staken van een optreden geen doorgang kan vinden, dan is de Artiest gerechtigd om het optreden niet meer uit te voeren, onverminderd de verplichting van de Wederpartij tot betaling. De Wederpartij heeft dan verder geen enkel recht op compensatie en/of schadevergoeding.

Artikel 5. Overmacht
5.1 Naast al hetgeen in artikel 7 van Hoofdstuk 1 en Hoofdstuk 2 van deze Algemene voorwaarden wordt verstaan geld als aanvulling dat onder overmacht ook wordt verstaan: vertragingen in de aanvoer van door Leveranciers of derden te leveren goederen, storingen in de levering van gas, water en licht door energiebedrijven of andere storingen met betrekking tot energievoorzieningen, arbeidsongeschiktheid van de Artiest, ziekte van de Artiest, overlijden van een familielid van de Artiest, het uiteenvallen van de groep of band van de Artiest, (extreme) weersomstandigheden en (extreme) verkeersopstoppingen.
Artikel 6 Annuleringen
6.1 Timeless heeft het recht om een optreden van de Artiest en/of een Evenement te annuleren of te verplaatsen naar een ander datum of locatie, indien de Artiest op de dag van het optreden en/of het Evenement, radio-, televisie-, film- of geluidsopnamen heeft. Timeless is in dit geval nooit schadeplichtig jegens de Wederpartij.
6.2 Indien zich een situatie voordoet zoals omschreven in lid 1 van dit artikel of artikel
5.1 van dit Hoofdstuk is Timeless gerechtigd, maar niet verplicht om een Artiest te laten vervangen door een ander gelijkwaardige artiest. De extra kosten die dit met zich meebrengt zijn in dat geval voor de Wederpartij.

6.3 De Wederpartij is gerechtigd om een krachtens een Overeenkomst door Timeless uit
te voeren en/of te organiseren Evenement, dan wel een optreden van een Artiest, uit te stellen of te annuleren. Bij uitstel of annulering is de Wederpartij gehouden aan Timeless alle aantoonbaar gemaakte kosten te vergoeden. Ook dient de Wederpartij een percentage van het afgesproken of te verwachten honorarium van Timeless, te vergoeden volgens de navolgende regeling:

– uitstel of annulering tot uiterlijk 180 dagen voor de datum van het optreden/Evenement 25% van het honorarium;
– uitstel of annulering tot uiterlijk 150 dagen voor de datum van het optreden/Evenement 35% van het honorarium;
– uitstel of annulering tot uiterlijk 120 dagen voor de datum van het optreden/Evenement 50% van het honorarium;
– uitstel of annulering tot uiterlijk 60 dagen voor de datum van het optreden/Evenement 75% van het honorarium;
– uitstel of annulering uiterlijk 30 dagen of korter voor de datum van het optreden/Evenement 100% van het honorarium.
Verder zal de Wederpartij Timeless vrijwaren voor alle vorderingen van derden die betrekking hebben op het uitstel of annuleren van het optreden/Evenement.
Artikel 7. Aansprakelijkheid
7.1 De Wederpartij is zelf aansprakelijk voor elke soort schade die als gevolg van een optreden van de Artiest en/of het Evenement wordt toegebracht door de Wederpartij, bezoekers van het optreden of Evenement, medewerkers van de Wederpartij of door de Wederpartij ingeschakelde derden, aan bezoekers, Artiesten, door de Wederpartij ingeschakelde derden, Timeless, haar medewerkers of door Timeless ingeschakelde derden en hun zaken en goederen, alsmede de locatie.
7.2 De Wederpartij vrijwaart Timeless van alle aanspraken van derden in verband met bovengenoemde schade.

bottom of page